Проект

logo1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд чрез Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

logo2

         На 22.05.2017г. ВИНТАЖ 2007 ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008-1535-C01 "ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВЪВ "ВИНТАЖ 2007" ЕООД", в рамките на по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, със срок на изпълнение 22 месеца.
     Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 321 352.00лв. в т.ч. от Европейски Социален Фонд - 273 149.20лв. и Национално съфинансиране - 48 202.80лв.
     Общата цел на проекта е да подобри работната среда в "ВИНТАЖ 2007" ЕООД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, иновативни процеси при управлението на човешките ресурси и социални придобивки.
     Специфичните цели на проекта са:
- да се въведат иновативни практики за по-лесно съвместяване на личен и професионален живот на заетите в "ВИНТАЖ 2007" ЕООД, удължаване на професионалния живот, и организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околна среда;
- да се подобрят условията на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;
- да се осигурят социални придобивки за работещите места за отдих, хранене и почивка.
     Очакваните резултати от изпълнението на проекта са следните:
- създадени подобри условия за съвместяване на личния и проф. живот на заетите, удължаване на проф. живот на лицата над 54 години, по-добра вътрешна комуникация;
- подобрени безопасни и здравословни условия на труд;
- създадени социални придобивки за заетите;
- запазена заетост на поне 50% от представителите на целевата група, включени в проекта за период от 6 мес. след приключване на проекта;
- осъществени мерки за ресурсна ефективност;
- спазени хоризонтални принципи.